Vversterk congres 2012

Op dinsdag 20 november 2012 organiseerde Sardes in samenwerking met Logacom het grote Vversterk-congres in de Jaarbeurs Utrecht.  Tijdens de dag zijn er foto's gemaakt en deze zijn online te bekijken, klik hier om naar de pagina met foto's toe te gaan.

Het congres was bedoeld voor iedereen die werkt aan de brede ontwikkeling van het jonge kind: pedagogisch medewerkers, leerkrachten, maar ook beleidsmakers en onderzoekers. De afgelopen jaren is er belangrijke voortgang geboekt: veel pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten volgden een training, hun kennis en vaardigheden zijn weer versterkt en opgefrist, ze zijn anders gaan kijken naar de ontwikkeling van kinderen. We kunnen trots zijn op de professionalisering die is ontwikkeld in het werken met het jonge kind.

Jonge kinderen maken in korte tijd belangrijke ontwikkelingen door. Daarom is er sinds 2000 extra aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, door voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Er gebeurt nog steeds heel veel op het gebied van het jonge kind. We noemen een paar voorbeelden:
 
 • VVE wordt steeds vaker ingezet, ook bij kinderopvang
 • Sinds 2008 verricht de inspectie bezoeken aan instellingen voor jonge kinderen, VVE is dus een serieuze zaak
 • Er zijn pilots met driejarigen
 • In de G37 worden meer hbo’ers in de voorschoolse instellingen aangesteld
 • Op de pabo’s wordt een specialisatie het jonge kind ontwikkeld, ook bij de roc’s is er steeds meer aandacht voor educatie
   

We constateerden dat er meer en meer aandacht is voor de brede ontwikkeling van het jonge kind over de gehele linie. De VVE-programma’s zijn daar een goed hulpmiddel voor. Waar we naar streven is een krachtige en rijke ontwikkelingsomgeving voor jonge kinderen. Goede leidsters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn daarin onontbeerlijk!

Tijdens het congres op 20 november kwamen aspecten van die krachtige en rijke ontwikkelingsomgeving aan bod. Er waren inspirerende inleiders, maar we boden ook een aantrekkelijk aanbod van 22 deelsessies. Alle landelijke en regionale instellingen die betrokken zijn bij Vversterk hebben voorstellen gedaan voor het onderwerp dat zij willen aanbieden. Er was dan ook een kleurrijk palet van  deelsessies: opbrengstgericht werken, referentieniveaus, passend onderwijs, jonge democraatjes, kindvolgsystemen, mediawijsheid. Daarnaast is er een uitgebreide informatiemarkt.

Vversterk

 • Vversterk is een landelijk project dat de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) versterkt
 • Vversterk biedt scholing en ondersteuning aan VVE-beroepskrachten: leidsters van peuterspeelzalen,   pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en leerkrachten van groep 1 en 2 van het   basisonderwijs.
 • Vversterk helpt ook opleidingen tot leidster, pedagogisch medewerker of leerkracht (ROC’s en Pabo’s) te werken aan een betere verankering van voor- en vroegschoolse educatie in hun opleidingen.
 • Vversterk heeft hiervoor speciaal VVE-trainingsmateriaal ontwikkeld.
 • Vversterk ondersteunt beleidsmakers in gemeenten door het organiseren van regionale bijeenkomsten. Bovendien zijn er op maat gesneden VVE-trajecten voor gemeenten.
 • Vversterk wordt bekostigd door het Ministerie van OCW.
 • Sardes heeft de centrale coördinatie in handen en werkt daarbij samen met een groot aantal landelijke en lokale instellingen en organisaties.